Các đoàn hội

Trang chủ » Các đoàn hội

1. Hồi Đồng Mục Vụ Giáo Xứ
– Thành viên: 5
– Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ: Ông Trùm Giuse Ký

2. Ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm
– Thành viên: 30
– Trường ban: Giuse Nguyễn Duy Thạo
– Phó ban: Giuse Nguyễn Duy Chiến

3. Hội Têrêxa
– Thành viên: 80
– Trưởng ban: Maria Nguyễn Thị Ngọt
– Phó ban: Maria Nguyễn Thị Thơm

4. Hội các bà mẹ Monica
– Thành Viên: 150
– Trưởng Ban: Maria Nguyễn Thị Liên
– Phó ban: Maria Nguyễn Thị Khuy

5. Hội Gia Trưởng
– Thành viên: 350
– Trưởng Ban:

6. Hội Dòng Ba
– Thành Viên: 105
– Trưởng ban:

7. Ca Đoàn Thiếu Nhi
– Thành viên: 35
– Trưởng ban:

8. Ban Giáo Lý
– Thành viên: 16
– Trưởng ban

8. Ban Kèn Nguyễn Duy Khang
– Thành viên: 40
– Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Việt
– Phó ban: Giuse Nguyễn Văn Toản

9. Ban Kèn Kitô Vua
– Thành viên: 35
– Trưởng ban: Giuse Ngô Xuân Sơn
– Phó ban: Giuse Nguyễn Văn Thiện

10. Ban Lễ Sinh
– Thành viên: 8
– Trưởng ban

11. Giới trẻ Trà Vy (Miền Nam)
– Thành viên: 30
– Quan thầy: Thánh Augustinô
– Trưởng ban: Giuse Khang Nguyễn Văn Đảo

12. Hội đồng hương & Ban tổ chức Lễ Giỗ Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang (Miền Nam)
– Thành viên: 650
– Lễ Giỗ: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (6/12)
– Trưởng ban: Giuse Khang Nguyễn Văn Tư

13. Hội đồng hương Trà Vy (Miền Nam)
– Thành viên: 450 (do cha Uy tổ chức)
– Quan Thầy: Thánh Giuse Thợ (1/5)
– Trưởng ban: Giuse Nguyễn Minh Châu