Ban điều hành hội đồng hương Trà Vy khóa 2022 – 2026

18/12/2022
Chức năng bình luận bị tắt ở Ban điều hành hội đồng hương Trà Vy khóa 2022 – 2026

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TRÀ VY – KHÓA 2022 – 2026

 

A. Ban điều hành hội đồng hương Trà Vy khóa 2022 – 2026

 1. Hội trưởng: Giuse Phạm Văn Hùng
 2. Phó nội: Giuse Nguyễn Văn Trưởng
 3. Phó ngoại: Giuse Nguyễn Văn Đam
 4. Thư ký: Giuse Nguyễn Văn Hà
 5. Thủ quỹ: Giuse Nguyễn Văn Bàng

 

B. Danh sách các trưởng phó khu

 1. Tân Bình
  • Trưởng khu: Giuse Nguyễn Văn Tuyến
  • Phó khu 1: Giuse Nguyễn Xuân Toản
  • Phó khu 2: Giuse Nguyễn Văn Đảm
 1. Gò Vấp – Thủ Đức
  • Trưởng khu: Giuse Nguyễn Văn Nghinh
  • Phó khu 1: Giuse Nguyễn Văn Thiêm
  • Phó khu 2: Giuse Nguyễn Văn Ban
 1. Quận 12
  • Trưởng khu: Giuse Nguyễn Văn Trình
  • Phó khu: Giuse Nguyễn Văn Thủy
 1. Vĩnh Lộc
  • Trưởng khu: Giuse Nguyễn Văn Tranh
  • Phó khu: Giuse Nguyễn Văn Đương
 1. Tân Đông
  • Trưởng khu: Giuse Nguyễn Văn Nhiên
  • Phó khu: Giuse Nguyễn Văn Năm
 1. Ban đại diện giới trẻ
  • Trưởng ban: Giuse Nguyễn Duy Nguyên
  • Phó ban: Maria Nguyễn Thị  Loan
  • Phó ban: Maria Nguyễn Thị Nguyệt
  • Thành viên: Giuse Nguyễn Xuân Viển
  • Thành viên: Giuse Nguyễn Vũ

 

Linh mục Giuse linh hướng ấn tín

Giuse Nguyễn Văn Tuy