Hoan Ca Tạ Ơn Kính thánh Giuse Nguyễn Duy Khang tại Giáo Xứ Trà Vy ngày 5-6-2018

06/12/2018
Chức năng bình luận bị tắt ở Hoan Ca Tạ Ơn Kính thánh Giuse Nguyễn Duy Khang tại Giáo Xứ Trà Vy ngày 5-6-2018